Задължение за регистрация

Задължение за регистрация (Anmeldepflicht)

 

От 1 юли 2017 г. всички проституиращи са длъжни лично да регистрират своята дейност. Всеки, който започва нова дейност, има право да работи, едва когато се е регистрирал. Тези, които преди 1 юли 2017 г. са упражнявали вече дейността си като проституиращи, могат да изчакат с регистрацията си най-късно до 31 декември 2017 г. Това задължение за регистрация се отнася за всички, предлагащи сексуални услуги.

При самата регистрация, проституиращите ще получат информация за техните права и задължения, както и такава за здравни и социални предложения за консултации и за получаване на помощ при спешни случаи. Това е и целта на информационния и консултативен разговор при регистрацията. Разговорът е строго поверителен. Той се провежда на език, който консултиращото лице разбира. За тази цел учреждението има право да изиска услугите на преводач. Други лица могат да присъстват, само когато регистриращият орган и консултиращото лицето изявят изричното си съгласие.

Отговорна за това е институцията на мястото, на което лицето ще желае предимно да работи. Кой орган точно е отговорен за това, ще научите в Центъра за обслужване на населението, от здравната служба или на интернет страницата на съответния град или провинция. Ако проституцията ще се упражнява в няколко градове или провинции едновременно, то това трябва да се посочи във формуляра за
регистрация. Местата се посочват в удостоверението за регистрация. В случай че на по-късен етап се прибави ново място, то това трябва да бъде добавено към останалите. Ако например при извънреден повод се наложи да се работи на друго място без да е планирано преди това, то това не е необходимо в последствие да се заявява.

При регистрацията проституиращите ще получат информация относно техните права и задължения, предложения за консултации и получаването на помощ при извънредни ситуации, като например спешни телефонни номера.

Какви документи са нужни?

Удостоверение за медицинска консултация, валидна лична карта или задграничен паспорт, пощенски адрес, 2 паспортни снимки. Чужденци от страни извън ЕС: Разрешително за работа за самоосигуряващи се лица. Издаването на удостоверението за регистрация може да отнеме до 5 дена (временно удостоверение може да ви бъде издадено).

Настоящата правна ситуация на проституиращите в Германия

(Die aktuelle rechtliche Situation von Prostituierten in Deutschland)
Само тези, които познават правата си, могат да се възползват от тях. От 1 юли 2017 г. в Германия влизат в сила новите правила за проституиращите и публичните домове. Една от целите на новите разпоредби е да се гарантира по-добрата информираност на работещите като проституиращи относно техните права и отговорности, както и насърчаването им да упражняват правата си и да получат подкрепа, когато е необходимо.

По-долу ще бъдат изложени най-важните правила за проституиращите.

По принцип в Германия доброволно предлаганата проституция е разрешена. Под проституция се разбира предоставянето на сексуални услуги, т.е. сексуални действия срещу заплащане, при които участва
минимум още едно лице. За проституция биват използвани също така и понятията “сексуална заетост” или “сексуърк”(от английски Sexwork). Законовата възраст за проституция е 18 години. За малолетни и непълнолетни лица, упражняването на проституцията е забранена. Забранено в Германия също така е и сводничеството и сексуалната експлоатация, както и принудителната проституция, трафика на хора и сексуалната злоупотреба с малолетни и непълнолетни лица. Нарушителите носят наказателна отговорност.

Законът за проституцията и новият Закон за защита на проституиращите се прилагат в Германия за всички проституиращи, техните клиенти и собственици на заведения за проституция. По-подробна информация за двата закона ще намерите на страница http://www.bmfsfj/prostschg.de.

С кои закони и наредби проституиращите още трябва да са запознати и да съблюдават зависи също така от това дали същите работят самостоятелно или са наети и в коя провинция или община те работят. Така например в Наредбата на съответната федерална провинция или в така наречената Наредба за райони, намиращи се под карантина могат да бъдат установени специални разпоредби относно забраната за проституция в отделни общини или части от райони. В някои федерални провинции проституцията в по-малките общини е забранена. Проституиращите са длъжни при тяхната регистрация или когато желаят за първи път да работят в друга община да се информират при отговорната за тази цел институция на място за регионалните условия.