Удостоверение за регистрация

Удостоверение за регистрация (Anmeldebescheinigung)

 

При самата регистрация се издава удостоверение. Удостоверението проституиращите винаги трябва да носят със себе си с цел например при необходимост да го представят на собственици на бордеи, агенции за придружаване или при проверки от страна на държавни органи. Удостоверението за регистрация по принцип е валидно в цялата страна. Отделните провинции имат право обаче в допълнение да издават собствени наредби за това къде регистрацията ще бъде валидна.

Удостоверението за регистрация се издава на лица над 21-годишна възраст за две години, а за лица под 21-годишна възраст само за една година. В допълнение към удостоверението за регистрация с истинското име може да се изиска от службата издаването на така нареченото “удостоверение за псевдоним”. На него вместо истинското име ще бъде вписано свободно избираемо име, т.е. псевдоним (напр. работно име, псевдоним). На удостоверението не се вписва адреса по местоживеене. С така нареченото удостоверение за псевдоним, може да се удостовери регистрацията без предприемачът например да разбере истинското име или мястото на живеене на лицето.

Службата по регистрация няма право да издава удостоверение за регистрация, когато проституиращото лице

  • няма навършени 18 години,
  • няма навършени 21 години и ако други лица са упражнили натиск за упражняване или продължаване на дейността като проституиращ,
  • се намира в положение на неизбежност и е принудено да започне или продължи с проституцията,
  • е бременно и ще ражда през следващите шест месеца.